Werkgroepen 2020-2021 [afgesloten]

Smart in Progress in een notendop

Elk jaar wordt er nagedacht over themas in verband met de evolutie van Smart. De vennoten kunnen deelnemen aan werkgroepen die een aantal keren bijeenkomen om aanbevelingen uit te werken die vervolgens aan de raad van bestuur worden voorgelegd. De aanbevelingen leiden vervolgens tot de realisatie van concrete projecten. Eind 2020 start een nieuwe jaargang van Smart in Progress. 

De themas: uitdagingen en missies 

Deze editie 2020-2021 van Smart in Progress draait rond vier themas die voor het eerst zowel in België als in Frankrijk behandeld zullen worden. Twee themas werden in juni 2020 tijdens de algemene vergadering gekozen, de twee andere zijn themas van de jaargang 2019-2020 die om een diepgaander debat vragen. Zij worden dus verlengd.  

 1. Begeleiding (België en Frankrijk)

Welk type begeleiding wil je graag bij Smart zien voor jouw projecten, naast de begeleiding voor het gebruik van de tools van Smart en om deel te nemen aan het leven van de coöperatie? Welke noden en verwachtingen heb je? Meer info 

 

2. Nieuwe vooruitzichten na de gezondheidscrisis (België en Frankrijk)

Ongeacht of de impact groot of klein is, de gezondheidscrisis zet vraagtekens bij onze manier van leven en werken en bij onze toekomst. Hoe kunnen we weerbaarder worden ten aanzien van dergelijke situaties? Hoe zullen we de terugslag ervaren? Hoe zullen (of moeten) onze praktijken evolueren? Welke impact zal de crisis hebben op ons gebruik van de coöperatie? En bij uitbreiding op onze visie van samenwerking? Meer info

 • 17/03

3. Gendergelijkheid (België en Frankrijk) 

Dit thema wordt met een jaar verlengd.
Gendergelijkheid (M/V/X) is vragen stellen bij bestuurlijke regelingen en machtsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en overheersing. Gendergelijkheid wil de zelfstandige positie van vrouwen, het initiatief en de burgerlijke verantwoordelijkheid van iedereen bevorderen. Deze werkgroep zal zich buigen over de transversale uitdagingen van gendergelijkheid en zal concrete maatregelen voorstellen om grenzen te verleggen in mentaliteit en realiteit. Meer info 

 4. A sharing economy: een haalbaar economisch model? (Enkel in Frankrijk)

Dit thema wordt met een jaar verlengd.
De financiële onafhankelijkheid van Smart is cruciaal. Ze garandeert niet alleen de autonomie van Smart, maar bij uitbreiding ook de solidaire autonomie van al haar leden.  Dankzij het gedeelde model is het mogelijk om groot genoeg te worden om het hoofd te kunnen bieden aan risicos. Momenteel is de Franse structuur alleen niet in evenwicht. Ze kan enkel functioneren dankzij de steun van de groep Smart, ook al worden de resultaten elk jaar beter. Door over het financiële model van Smart na te denken, is het mogelijk een breed toegankelijk en solidair model te creëren. Meer info (in het Frans)

 

Smart in Progress 2020-2021:
Voorstel van aanbevelingen

Thema’s (PDF)

 

 

Wie mag deelnemen? 

Enkel wie vennoot is van de coöperatie, mag deelnemen. Verder zijn er geen vereisten, behalve dan de zin om zich actief in te zetten voor het proces.  

Waarom zou ik deelnemen? 

 • Om de coöperatie te helpen evolueren.  
 • Om samen met anderen antwoorden te vinden op de behoeften van het collectief. 
 • Om andere leden van de coöperatie te leren kennen, met hen te praten en samen te werken.  
 • Om de coöperatie beter te begrijpen en te vatten. 

Wat wordt er van mij verwacht? 

Om te kunnen deelnemen, is het nodig dat je:  

 • toezegt voor de hele periode en dus deelneemt aan gemiddeld 5 vergaderingen van telkens ongeveer 3 uur tussen december 2020 en april 2021. De eerste vergadering vindt plaats in januari 2021; 
 • vrijwillig en gratis deelneemt; 
 • interesse hebt voor het gekozen onderwerp en er samen met anderen rond wil werken. 

Hoe worden de werkgroepen georganiseerd? 

Met de ondersteuning van een moderator en een secretaris komen de werkgroepen bijeen om hun onderwerp te bespreken. Om inspiratie op te doen, mogen ze deskundigen en partners uitnodigen die ook andere standpunten kunnen aanreiken.  

Al naargelang de evolutie van de gezondheidssituatie kunnen de groepen virtueel vergaderen (via videoconferentie) en/of fysiek samenkomen. We letten er bij de samenstelling van de groepen dan ook op dat de deelnemers niet te ver uit elkaar wonen. 

Hoe worden de werkgroepen samengesteld?  

We stellen de werkgroepen dit jaar anders samen. Door de gezondheidssituatie zullen de meeste vergaderingen wellicht plaatsvinden via videoconferentie. Omdat we echter fysieke bijeenkomsten willen mogelijk maken van zodra het mag, willen we meerdere groepen per thema vormen en ervoor zorgen dat de deelnemers van een groep niet te ver uit elkaar wonen.  

Op basis van de interesse van de deelnemers, secretarissen en moderatoren, zal het team Coöperatief leven groepen vormen en jullie voorstellen eraan deel te nemen. We zullen zowel rekening houden met themavoorkeuren als met locatie.  

De werkgroepen kunnen dus bestaan uit leden die aan hetzelfde kantoor verbonden zijn of in dezelfde regio wonen. Het is mogelijk dat in bepaalde regio’s verschillende thema’s worden behandeld. 
Bovendien zullen we bekijken wat de behoeften zijn om deel te nemen aan bepaalde thema’s ongeacht de kantoren (personen die verder uit elkaar wonen) om een of meerdere groepen te vormen die enkel via videoconferentie zullen vergaderen.  

Zodra een groep werd samengesteld, is het ten slotte mogelijk om andere personen uit te nodigen om nog deel te nemen (bijvoorbeeld van hetzelfde kantoor of uit dezelfde regio).  

 

Nieuw dit jaar  

Fasering 
We wilden deze cyclus van Smart in Progress meer in fases indelen. Het einde van dit jaar is gewijd aan de voorbereiding om jullie te informeren en op te roepen om deel te nemen, de groepen te vormen, referentiebestanden en andere hulpbronnen voor de themas voor te bereiden enz.  Vervolgens krijgen de werkgroepen de tijd om hun thema te bestuderen en onder de knie te krijgen, ideeën aan te brengen voor de aanbevelingen en te analyseren of de opgestelde aanbevelingen haalbaar zijn. Dankzij die fases zullen we de groepen beter kunnen begeleiden bij hun werk en bij de samenvatting van de voorstellen per thema, meer bepaald tussen de verschillende groepen die rond hetzelfde thema werken.  

Testprojecten  

Nog als nieuwigheid dit jaar kunnen de werkgroepen een voorstel in de praktijk omzetten als testproject in plaats van louter schriftelijke aanbevelingen op te stellen.  

In plaats van de werkgroepen in een vragende rol te duwen ten opzichte van Smart, of dat ze moeten wachten op een antwoord op een voorstel, stellen we voor dat de groepen zelf een aanbeveling testen door ze in de praktijk om te zetten. Het is immers de bedoeling om van het ‘globale los te komen en zich te kunnen concentreren op wat onmiddellijk toegankelijk is.  

Door de testprojecten willen we niet alleen de participatie versterken en bijdragen tot de vorming van gemeenschappen die voor elkaar kunnen zorgen. We willen ook snel initiatieven op gang brengen waaruit we zowel positieve als negatieve lessen kunnen trekken, om te kunnen innoveren met projecten en acties.  

Hoe?  

De werkgroep kan zoals gewoonlijk starten met de jaargang Smart in Progress door een thema te kiezen en het geleidelijk aan onder de knie te krijgen. In het verlengde van de discussies en van wat er gebeurt in de groep, kan er besloten worden om een idee actief te testen. Het testproject verloopt in eerste instantie zonder dat Smart concrete oplossingen aanreikt, bijvoorbeeld op het vlak van IT of voor een organisatie op grote schaal. De werkgroep gebruikt dus zijn eigen middelen en knowhow om het testproject op te zetten. 
Een budget dat normaal voor Smart in Progress wordt voorzien, kan wel helpen bij de animatie van de groep, de organisatie van het testproject, de uitnodiging van personen.  

In het team Coöperatief leven wordt een groep gevormd om het proces op te volgen, een algemeen overzicht te vormen, eventuele moeilijkheden en problemen te verhelpen, en de werkgroepen een oplossing te bieden voor hun behoeften.  

Vervolgens wordt het testproject geëvalueerd en aan de aanbevelingen van Smart in Progress toegevoegd.

Kalender

 • 1 november – 31 december 2020: Voorbereiding van het proces: aanschrijven moderatoren en secretarissen, formulier om te polsen naar interesse voor deelname, informatie, mobilisatie en vorming van de groepen.  
 • 1 januari – 31 januari 2021: Bestuderen van de thema’s: 1 tot 2 vergaderingen per werkgroep  
 • 20 januari – 20 februari 2021: Ideeën aanbrengen voor aanbevelingen: 1 tot 2 vergaderingen  
 • 1 tot 15 februari 2021: Bijdrage van deskundigen  
 • 20 februari tot 20 maart 2021: Formuleren en bespreken van aanbevelingen en analyseren of ze haalbaar zijn: 1 vergadering met de werkgroep en infomomenten voor alle vennoten  

Terzelfdertijd:   

 • 15 januari – 15 april 2021: Testprojecten uitvoeren

 

Heb je vragen? 

Mail gerust naar smartinprogress@nullsmart.coop 

De vorige edities: 

Publicatie 

Smart in Progress: ook in tijden van crisis gaat de participatie door