Begeleiding

Context 

Smart is een gedeelde onderneming die door duizenden freelancers gebruikt wordt, onder meer door administratieve, financiële, juridische en economische diensten en werkruimten te delen. Ze kunnen hun activiteit volledig autonoom ontwikkelen binnen een solidair herverdelingsproject, zonder dat ze een bepaald inkomen moeten verdienen en zonder beperking in de tijd.  

De manier om activiteiten te kunnen ontwikkelen via het gedeelde ondernemingsmodel van Smart is sinds haar oprichting geëvolueerd. Er zijn immers nieuwe mogelijkheden of functionaliteiten bijgekomen, zowel op het vlak van informatica en menselijke vaardigheden als wat het operationele niveau betreft. Zo kan Smart beter aan de behoeften en realiteit van de freelancers voldoen.  

Bovendien komt het erop aan een antwoord te kunnen bieden op de steeds grotere diversiteit van de profielen per sector en van initiatiefnemers van projecten, die elke dag een beroep doen op het model van Smart. Er werd al een stap in de goede richting gezet, maar we kunnen nog verder gaan.  

Om freelancers de kans te geven hun activiteit te ontwikkelen en te consolideren, is het immers nodig om de diensten van de gedeelde onderneming Smart aan te passen en toegankelijk te maken en zo efficiënt mogelijk aan de behoeften van elke persoon te voldoen. 

Stand van zaken binnen de groep Smart 

De vennoten kunnen pas zelfstandig werken en zich ten volle ontplooien als ze de tools en diensten van Smart met gemak kunnen gebruiken. De coöperatie moet efficiënte en kwaliteitsvolle ondersteuning bieden om daartoe bij te dragen, maar ook om het begrip van het Smart-project in de hand te werken, het professionele, economische en reglementaire klimaat van de activiteit van personen te ontcijferen, de integratie van die personen in de coöperatie toe te laten, en hen te ondersteunen bij hun economische ontwikkeling, hun toekomstanalyses of de verwerving van nieuwe competenties.   

Smart is een organisatie met een sterke menselijke toegevoegde waarde en moet dat nog meer zijn, niet enkel voor haar vennoten, maar ook om haar imago te versterken als degelijke organisatie die zich voor haar leden inzet zodat zij er een duurzame koers kunnen varen.   

In dat opzicht kan elke productiviteitsstijging dankzij een krachtige tool aanleiding geven tot meer tijd voor een persoonlijke begeleiding met een sterke toegevoegde waarde. Het is onze uitdaging om ondersteuningstools en begeleiding uit te werken die voldoen aan de noden en verwachtingen van tienduizenden leden van diverse leeftijden, kwalificaties en ervaringen, in verschillende landen en in diverse werkomgevingen.  

Doelstellingen van de werkgroep 

De werkgroep moet verder kijken dan begeleiding om de tools van Smart te gebruiken en deel te nemen aan het leven van de coöperatie, en nadenken over voorstellen tot begeleiding bij Smart voor de projecten en de activiteiten. De begeleiding kan deel uitmaken van professionele trajecten en zowel individueel als collectief zijn, het kan gaan om economische of sociale begeleiding, lokale begeleiding, begeleiding om samen te werken enz. 

Belangrijkste vragen 

De belangrijkste vragen moeten door de werkgroep bepaald worden naarmate de denkoefening evolueert. Toch geven we graag een paar suggesties als inspiratie:   

  • Hoe kunnen we de nabijheid van de begeleiding herbekijken enin vraag stellen welke types begeleiding een lokalere aanwezigheid rechtvaardigen, en wat kan er voornamelijk op afstand volbracht worden?  
  • Hoe kunnen we inzetten op diversere vormen en modaliteiten wat begeleiding betreft(individueel of collectief, online of fysiek, door de adviesverleners of door gediplomeerde leden, via formele of permanente vorming, enz.)? 
  • Hoe kunnen we medebegeleiding,meter- of peterschap en onderlinge steun bevorderen? Met welke methodes? 
  • Hoe kunnen we de expertise en competenties van de werknemers(leden én werknemers van de ondersteunende teams) opwaarderen zodat ze ook iets kunnen betekenen voor de projecten van andere leden? 
  • Kunnen we voordeel halen uit een betereonderlinge kennis, samenwerking, wisselwerkingtussen leden?  
  • Hoe kan de begeleidinggeïntegreerd worden in hetbestaande lokale aanbod (synergieën vinden, samenwerkingen aanknopen …)? 

 

Raadpleeg de andere thema’s: