De Raad van bestuur

De raad van bestuur van de coöperatie Smart bestaat uit vennoten die door de algemene vergadering verkozen werden. Alle stakeholders zijn er vertegenwoordigd: gebruikers van de diensten, klanten, partners en werknemers van de ondersteunende teams. Samen beschikken ze over diverse competenties die elkaar aanvullen en ter beschikking staan van het Smart-project.

NEW :Verkiezing Raad van bestuur 2021

De taken van de raad

De bestuursleden worden verkozen voor een mandaat van vier jaar, dat één keer verlengd kan worden. Ze bepalen welke richting de activiteit van de onderneming uitgaat en zien toe op de goede werking ervan: jaarrekeningen, jaarverslag, goedkeuring en opvolging van het vennotenregister, enz.

De agenda omvat voorstellen van de voorzitter(s), de directie en alle bestuursleden, op basis van een retroplanning. Bepaalde agendapunten komen elk jaar in dezelfde periode terug (voorbereiding van de algemene vergadering, afsluiting van de rekeningen enz.).

Samenstelling 2021-2025

In overeenstemming met de vereiste pariteit (ten minste 40% vertegenwoordiging van elk geslacht), zoals bepaald in de statuten van de coöperatie, bestaat de raad uit 7 mannen en 8 vrouwen, onder wie 2 vertegenwoordigers van rechtspersonen.

De raad van bestuur is samengesteld uit 11 vennoten van categorie A (gebruikers van de diensten) en 4 vennoten van categorie B en C (werknemers van de ondersteunende teams (vaste medewerkers), partners en rechtspersonen)1.

Kandidaturen

De raad van bestuur van de coöperatie SmartCoop zal in 2021 vernieuwd worden. Vennoten die aan de verkiesbaarheidscriteria voldoen (artikel 22bis van de statuten), zullen uitgenodigd worden om deel te nemen en zich kandidaat te stellen.

De leden van de raad van bestuur worden bij geheime stemming en bij meerderheid van de stemmen door de algemene vergadering verkozen.

Historiek: de verkiezing van de eerste Raad van bestuur van de Smart-coöperatie

In juni 2017 en 2021 werd de raad van bestuur van de coöperatie Smart verkozen. De vennoten van de coöperatie konden toen tijdens de algemene vergadering hun stem uitbrengen, onder meer voor de raad van bestuur. In overeenstemming met de statuten werden de bestuursleden bij meerderheid van stemmen verkozen. De stemming verliep elektronisch en alle vennoten van de coöperatie mochten hun stem uitbrengen.

Tijdens de Algemene vergadering, hebben de vennoten van de coöperatie hun stem kunnen uitbrengen voor de Raad van bestuur. In overeenstemming met de statuten werden de bestuursleden met de meerderheid van stemmen verkozen. De stemming gebeurde elektronisch en stond open voor alle vennoten van de coöperatie.

Nuttige bronnen

België en Frankrijk: beheerd als één enkele entiteit

De groep Smart steunt op verschillende juridische structuren. Smart wordt in België en Frankrijk beheerd als één enkele groep, waarbij vier afzonderlijke raden van bestuur de verschillende entiteiten beheren: de Stichting Smart en SmartCoop (in België), de Scic Smartfr en het Scop GrandsEnsemble (in Frankrijk). Er wordt een jaarlijkse vergadering van de vennoten georganiseerd, waarin nu alle structuren zijn geïntegreerd.

LEES OOK: Vijf vragen over de raad van bestuur