FAQ

Een aantal veelgestelde vragen over de Smart-coöperatie:

 —–

 

Ik gebruik meerdere diensten en tools bij Smart, moet ik voor elk van deze diensten een aandeel aanschaffen?

Neen, één aandeel volstaat om de diensten te gebruiken.

Verandert er iets als ik meerdere aandelen neem?

Onze coöperatie baseert zich op het principe «  1 persoon, 1 stem » Het aanschaffen van meerdere aandelen verandert dus niets aan het stemrecht van de vennoten, maar je steunt daarbij wel bijkomend de Smart-coöperatie. Het geeft je ook toegang tot de tools voor een langere periode. Als je bijvoorbeeld 17 aandelen aankoopt in 2017, kan je de diensten gebruiken tot in 2033.

Moeten mijn klanten vennoot worden van de coöperatie?

Op dit ogenblik moeten alleen de gebruikers van onze diensten (de “leden”) vennoot worden van de coöperatie. Je klanten kunnen, als ze dat wensen, een aandeel aankopen en zo de coöperatie mee ondersteunen. Je klanten worden dan vennoten van categorie B (zie de statuten art. 9)

Kan ik mijn kunstenaarsstatuut/mijn werkloosheidsuitkering behouden als vennoot?

Ja zonder probleem! Alleen het uitoefenen van een activiteit (als vrijwilliger, beheerder, werknemer, zelfstandige) kan een impact hebben op de werkloosheidsuitkeringen. Vennoot worden van een coöperatie houdt geen enkele activiteit in, behalve deelname aan de algemene vergaderingen.

Noch het Koninklijk Besluit werkloosheid, noch de infobladen van de RSZ spreken over de onverenigbaarheid van het statuut van vennoot van een onderneming met een werkloosheidsuitkering.
Het statuut van vennoot heeft dus geen invloed op je bescherming voor tijdelijke arbeid en je werkloosheidsuitkering.

Zijn de aandelen van de Smart-coöperatie beursgenoteerd?

De Smart coöperatie is niet beursgenoteerd. De vennootschap werd opgericht als een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met sociaal oogmerk (CVBA SO). Zoals bepaald in artikel 661, 1°, van het wetboek van Vennootschappen, streven de vennoten geen vermogensdeel na. Ze sluiten zich aan bij het principe van de voorrang van de arbeid en van de sociaal nuttige economische activiteit op het kapitaal en de vergoeding van het kapitaal. Er wordt geen winst uitgekeerd op de coöperatieve aandelen.

Als men de diensten van Smart gedurende een kalenderjaar niet gebruikt, is het dan nodig om jaarlijks een aandeel te blijven aankopen?

Neen. Als je onze diensten gedurende één of meerdere jaren niet meer gebruikt, volstaat het om een nieuw aandeel aan te kopen voor het kalenderjaar waarin u de diensten opnieuw wil gebruiken.

Hoe kan ik me terugtrekken uit de vennootschap?

Zoals beschreven in onze statuten (Art.18) heeft “elke vennoot […] het recht ontslag te nemen of zich terug te trekken uit het Vennootschap. Het ontslag of de terugtrekking moet meegedeeld worden aan de Raad van bestuur per brief, fax, e-mail […] ”. Dit recht mag enkel uitgeoefend worden tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar […] (dat wil zeggen tussen 1 januari en 30 juni van elk jaar).

 

Zal het geld van mijn activiteit uitbetaald worden als Smart failliet zou gaan? Zowel voor de contracten als voor de onkosten?

Als de financiële gezondheid van Smart achteruit zou gaan, wat je jaarlijks kan nagaan door ons activiteitenverslag en onze rekeningen en balansen te raadplegen zullen we alle mogelijke maatregelen nemen zodat jullie de beschikbare budgetten van de Activiteit kunnen gebruiken. Zelfs al was onze financiële situatie in het verleden soms moeilijk, hebben de gebruikers hier geen hinder van ondervonden: de lonen, sociale bijdragen en onkosten werden tijdig uitbetaald. In het geval van een faillissement, zal een externe curator zich buigen over de herverdeling van de beschikbare fondsen volgens de wetgeving die van kracht is, die zowel vanuit boekhoudkundig als van sociaal oogpunt prioritair voorziet in een uitbetaling van salarissen.

Is het mogelijk om een aandeel aan te kopen via het budget van mijn Activiteit?

Dat is jammer genoeg onmogelijk: de aankoop van een aandeel is een persoonlijke aankoop op naam. Dit aandeel maakt deel uit van het vermogen van de persoon. Ze moet dus kunnen aantonen dat zij (en niet de Activiteit) het aandeel heeft aangekocht en betaald.

Het budget van de Activiteit bevat vanuit boekhoudig standpunt, het geld van de coöperatie; de coöperatie kan uiteraard zelf geen coöperatief aandeel van zichzelf aankopen.

Omwille van dezelfde reden is het niet mogelijk om zich door de Activiteit met een onkostennota te laten uitbetalen (bv. bij het stopzetten van de Activiteit en terugtrekking uit de coöperatie), ze zou twee keer worden terugbetaald: via een onkostennota en via terugbetaling van het aandeel bij terugtrekking uit de coöperatie.

Verandert de overgang naar een coöperatieve vennootschap iets aan de overeenkomst met mijn klant op naam van Verenigde Producties?

Op het ogenblik werden onze tools waaronder Verenigde Producties nog niet overgezet naar de nieuwe structuur SmartCoop. De opgemaakte overeenkomsten blijven dus van toepassing. We houden jullie op de hoogte van veranderingen en zullen in dat geval de overeenkomsten aanpassen aan de nieuwe structuur. Aarzel niet om raad te vragen aan je adviesverlener.

Kan ik andere vennoten uit vergelijkbare activiteitendomeinen ontmoeten?

Ja ! Een van de doelstellingen van de coöperatie is de vennoten toe te laten om makkelijker samen te werken. Via ontmoeting (zoals bij de infosessies die in elk bureau worden gegeven) of andere soorten uitwisseling. Aarzel niet om erover van gedachten te wisselen met een adviesverlener bij jou in de buurt!

Ik heb een coöperatief aandeel gekocht in 2018, kan ik dan in 2019 dan stemmen op de Algemene vergadering?

Natuurlijk, het aanschaffen van een aandeel maakt je tot vennoot van de coöperatie, tot bij je vertrek of terugtrekking uit de coöperatie (artikel 18 van de statuten).

Ik heb in 2019 op een aandeel ingetekend. Wanneer in 2020 moet ik opnieuw een aandeel kopen?

Om de diensten en tools van Smart te kunnen aanwenden, is het per kalenderjaar van gebruik nodig om een aandeel vol te storten. Vanaf 1 januari 2020 moet je op een nieuw aandeel van 30 euro intekenen om ervoor te zorgen dat je de tools kan blijven gebruiken. Ter herinnering, ook als je niet op een nieuw aandeel intekent, heb je nog altijd toegang tot al je gearchiveerde documenten. Als je gebruiker bent via een Activiteit, kun je ook je beschikbaar budget gebruiken (via contracten, onkostennota’s of auteursrechten). Log in op je Smart-account (rubriek Uw rekening) om je certificaat te raadplegen. Als je voor 2019 al een aandeel hebt en je vóór eind 2019 op een tweede intekent, is dat geldig voor het jaar 2020.

► Geen antwoord gevonden op je vragen? Stuur ons een mailtje: smartinprogress@nullsmart.coop