FAQ Aandelen

Dit zijn de antwoorden op de vaakst gestelde vragen over de coöperatie Smart

Dat is jammer genoeg onmogelijk: de aankoop van een aandeel is een persoonlijke aankoop op naam. Dit aandeel maakt deel uit van het vermogen van de persoon, die moet kunnen aantonen dat hij/zij (en niet de Activiteit) op het aandeel heeft ingetekend en het heeft betaald. Vanuit boekhoudkundig standpunt bevat het budget van de Activiteit het geld van de coöperatie en de coöperatie kan uiteraard geen coöperatief aandeel van zichzelf aankopen.

Om dezelfde reden is het niet mogelijk om zich met een onkostennota door de Activiteit te laten uitbetalen. Het aandeel zou dan immers twee keer worden terugbetaald: via een onkostennota en via de terugbetaling van het aandeel (bijvoorbeeld bij stopzetting van de Activiteit en terugtrekking uit de coöperatie).

De aandelen zijn op naam ingeschreven in een register. Ze zijn vermeld in je certificaat aankoop van aandelen dat bewaard is op je persoonlijke ledenpagina > Uw rekening > Overzicht zien.

Nee, in principe teken je in op minstens één coöperatief aandeel per jaar dat je de Smart-diensten gebruikt.

Stel, je bent vennoot van Smart sinds 2021. Als je in 2021 op drie coöperatieve aandelen hebt ingetekend, mag je de Smart-diensten gebruiken tot eind 2023.

Om je ontslag als vennoot aan te vragen, moet je een gedateerde, ondertekende brief richten aan de voorzitter van de Raad van bestuur, via het e-mailadres instances@nullsmart.coop. Naast je bankrekeningnummer vermeld je in de brief dat je ontslag wil nemen als vennoot en je coöperatieve aandelen terugbetaald wil krijgen.  

Vervolgens krijg je via mail een ontvangstbevestiging waarin wordt uitgelegd hoe en binnen welke termijn de waarde van je coöperatieve aandelen terugbetaald zal worden. 

Ben je vennoot van categorie A, vermeld dan zeker ook je lidnummer. 

De Raad van bestuur heeft drie jaar de tijd om de nominale waarde van de coöperatieve aandelen terug te betalen, op voorwaarde dat alle eventuele schulden ten opzichte van de coöperatie aangezuiverd zijn.

Evolueert je relatie met Smart? Word je lid van de vaste teams en heb je een activiteit of omgekeerd? Was je partner van Smart en open je nu een activiteit? Wat voor jou ook het geval is, als je het Smart-project via je coöperatieve aandelen wil blijven steunen, hoef je deze verandering enkel te melden aan instances@nullsmart.coop om te weten welke stappen je moet ondernemen. Je vindt de specifieke kenmerken per vennotencategorie ook hier terug.

Het maakt niet uit waarom je uit het coöperatieve project bent gestapt. Als je besluit om de Smart-tools opnieuw te gebruiken, ben je uiteraard terug welkom, maar dan moet je intekenen op een nieuw coöperatief aandeel per kalenderjaar dat je de tools (hebt) gebruikt. 

Bijvoorbeeld: 

Je was actief lid in 2017, 2018 en 2019 en tekende toen in op drie coöperatieve aandelen.In 2019 nam je ontslag als vennoot en kreeg je de waarde van je aandelen terugbetaald.Als je de Smart-diensten opnieuw wil gebruiken in 2022 moet je intekenen op vier coöperatieve aandelen, met name voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2022. 

Onze coöperatie baseert zich op het principe 1 persoon, 1 stem. Het maakt dus geen verschil voor je stemrecht als je over verschillende aandelen zou beschikken, maar zo steun je wel bijkomend de Smart-coöperatie. Bovendien heb je voor een langere periode toegang tot de tools. Als je in 2017 bijvoorbeeld 17 aandelen volstort, mag je onze diensten tot 2033 gebruiken.

Momenteel zijn enkel de gebruikers van onze diensten (de “leden”) statutair verplicht om vennoot te worden. Je klanten mogen natuurlijk wel intekenen op een aandeel om onze coöperatie te ondersteunen. In dat geval maken ze deel uit van vennotencategorie C (zie Artikel 9 van onze statuten).

 

SmartCoop en Verenigde Producties zijn twee aparte juridische entiteiten. De vzw Verenigde Producties blijft de voornaamste productie-entiteit van Smart, die contracten afsluit met de klanten. Ze wordt bestuurd door SmartCoop als centrale instantie van de groep Smart. Het is dus wel degelijk de entiteit Verenigde Producties die optreedt als werkgever als je een prestatie uitvoert voor een klant, en niet SmartCoop.

Je kan de coöperatieve aandelen waarop je bij SmartCoop hebt ingetekend, aangeven op je jaarlijkse belastingaangifte met de code 1362/2362. De artikels 145/7 en 145/1,4° van het wetboek van de inkomstenbelastingen laten immers een belastingvermindering van 30 % toe op de werkelijk betaalde bedragen. Daarvoor is het wel nodig om minstens vijf jaar kapitaal in de vennootschap te houden. Een coöperatief aandeel van 30 euro geeft aanleiding tot een belastingvermindering van 9 euro. 

De belastingvermindering mag niet meer bedragen dan 780 euro per jaar en is niet cumuleerbaar met de eventuele belastingvermindering voor pensioensparen (vak X.II.E) waarop je recht zou hebben. Je moet dus kiezen tussen een van de twee belastingverminderingen. 

Raadpleeg voor meer informatie de toelichting van de FOD, pagina 97, vak X.II.F: https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/111-toelichting-deel-1-bru-2022.pdf

Raadpleeg voor het fiscaal detail vak X - Belastingverminderingen 

II.F. 1362/ 2362: Intekening op werkgeversaandelen, tot max. 780 euro per persoon, belastingvoordeel van 30 %, niet cumuleerbaar met pensioensparen.

Nee, SmartCoop is een coöperatieve vennootschap erkend sociale onderneming. Ze kiest ervoor om alle winst te investeren in de projecten en bestemmingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van haar doel, haar oogmerk en waarden, en de diensten die ze aan de vennoten biedt. Uit hoofde van de artikels 3 en 43 van de statuten is het dus niet mogelijk om dividenden uit te keren.

We zijn altijd voorzichtig geweest door vooral investeringen te doen met de bijdrage van 6,5 % die ingehouden wordt op de omzet. De rest doet dienst als liquide middelen. Als de financiële gezondheid van Smart echter zou verslechteren – wat jullie elk jaar kunnen controleren door ons jaarverslag te lezen en onze rekeningen en balansen te bekijken – zullen we tijdig maatregelen nemen zodat jullie het beschikbare saldo van jullie Activiteit kunnen gebruiken.

In elk geval wordt bij een faillietverklaring een externe curator belast met de herverdeling van de beschikbare fondsen volgens de geldende wetgeving, die zowel vanuit een boekhoudkundig als een sociaal oogpunt eerst en vooral voorziet in de betaling van de lonen.

 

Jazeker. Een van de doelstellingen van de coöperatie is de vennoten toe te laten om makkelijker samen te werken. Via ontmoeting (zoals bij de infosessies die in elk bureau worden gegeven) of andere soorten uitwisseling. Aarzel niet om erover van gedachten te wisselen met een adviesverlener bij jou in de buurt!

FAQ Coöperatie

De raad van bestuur van Smart bestaat uit vennoten die door de algemene vergadering verkozen werden. Alle stakeholders zijn vertegenwoordigd: gebruikers van de diensten, klanten, partners en werknemers van de ondersteunende teams.
De statuten van de coöperatie bepalen dat de raad van bestuur bestaat uit:

  • minstens 7 en maximaal 18 leden die allemaal vennoot zijn van de coöperatie;
  • minstens 40 % vertegenwoordiging van elk geslacht;
  • vennoten van categorie A (gebruikers van de diensten), ofwel 3/5e van de leden (op het moment van de verkiezing), en vennoten van categorie B en C (werknemers van de ondersteunende teams (vaste medewerkers), partners en rechtspersonen).

Ze worden verkozen voor een mandaat van vier jaar, dat één keer verlengd kan worden en dat ze op vrijwillige basis uitoefenen.

Raadpleeg hier de samenstelling van de huidige raad van bestuur

De raad van bestuur van de coöperatie zal in 2025 vernieuwd worden. Vennoten die aan de verkiesbaarheidscriteria voldoen (artikel 22bis van de statuten) zullen uitgenodigd worden om deel te nemen en zich kandidaat te stellen.

De leden van de raad van bestuur worden bij geheime stemming en bij meerderheid van de stemmen door de algemene vergadering verkozen.

Jazeker. Een van de doelstellingen van de coöperatie is de vennoten toe te laten om makkelijker samen te werken. Via ontmoeting (zoals bij de infosessies die in elk bureau worden gegeven) of andere soorten uitwisseling. Aarzel niet om erover van gedachten te wisselen met een adviesverlener bij jou in de buurt!

► Geen antwoord gevonden op je vragen? Stuur ons een mailtje: coop@nullsmart.coop