Anne-Laure Desgris
Vrouw
Categorie B: Werknemer van het vaste personeel
Bruxelles

Heb je al een ander engagement binnen Smart (RvB, ethisch comité, Smart in Progress, andere) of heb je ervaring in andere coöperaties?

Ik zet me sinds 2007 in voor de coöperatieve beweging en heb verschillende functies bekleed binnen coöperaties in Frankrijk op het gebied van begeleiding, ontwikkeling, animatie van het coöperatief leven, partnerschappen en coöperatieve sociale dialoog. Ik bekleedde sociale mandaten als bestuurslid, algemeen directrice of binnen netwerken. Ik neem al enkele jaren deel aan de algemene vergaderingen van Smart, eerst als partner en sinds 2018 als werknemer, daarna als houder van een sociaal mandaat. Ik volg uiteraard de Smart in Progress-cycli en stond mee aan de wieg van het ethisch comité. Ik ben al lid geweest van de Raad van bestuur in 2019, toen ik benoemd werd tot het afgevaardigd bestuur.

Beschrijf hier je beroep of je activiteit

Ik werkte eerst een jaar bij Smart als hoofd van het team coöperatief leven en werd 2,5 jaar geleden benoemd tot medeafgevaardigd bestuurder van de gedeelde onderneming Smart. Het mandaat werd me door de Raden van bestuur toevertrouwd en houdt in dat ik betrokken ben bij de evolutie van het project via participatieve methodes, Smart in Progress, de uitwerking en uitvoering van het strategisch actieplan, de relaties met partners, proefprojecten, het werk binnen de Raden van bestuur en het directieteam, de besluitvorming en de keuze van prioritaire acties … Een dagdagelijkse taak ten dienste van de Smart-gemeenschap!

Welke competenties en ervaringen wil je bij de Raad van bestuur en het project Smart aanbrengen?

Ik werk sinds september 2018 bij de groep Smart en haar team in Brussel. Eerst werkte ik bij het team coöperatief leven en daarna, sinds oktober 2019, maak ik deel uit van het afgevaardigd bestuur. Ik wil deelnemen aan de uitwerking van de beleidslijnen en besluiten waarvan ik de uitvoering mee op mij zal nemen en alle sociale en economische uitdagingen aangaan die ons worden voorgelegd. De gedeelde onderneming en coöperatieve samenwerking zijn krachtige drijfveren waartoe ik binnen de Raad van bestuur wil blijven bijdragen.

Waarom stel je je kandidaat voor de Raad van bestuur?

Ik wil kunnen deelnemen aan de uitwerking van de beleidslijnen en beslissingen met medeverantwoordelijkheid voor hun verwezenlijking, maar ook een mandaat uitoefenen rekening houdend met de aan mij toevertrouwde verantwoordelijkheden waarvoor ik rekenschap verschuldigd ben aan de Raden van bestuur en de vergadering van vennoten. Ten slotte is het ook mijn ambitie de transnationale visie van Smart als coöperatie te vertegenwoordigen.

Hoe zie je Smart in de toekomst? Wat is jouw langetermijnvisie voor het project?

Bij Smart staan de werkers en de creatie van sociale & economische rechten centraal om een beroep te kunnen doen op de beste sociale bescherming. Het project steunt op een ongezien niveau van mutualisering binnen de coöperatieve beweging: het grote aantal leden en de Europese dimensie, de zoektocht naar autonomie terwijl je toch je hele leven over effectieve rechten beschikt. Participatieve initiatieven, zoals Smart in Progress, ondersteunen het voortdurende streven naar economische democratie. Dat zal een onmiskenbare hulp zijn bij de uitdagingen rond sociaal en economisch evenwicht waarmee we de komende jaren zullen worden geconfronteerd en die de strategie van de gedeelde onderneming zullen verrijken.


 
 
Terug naar de lijst met kandidaten