Gewone Algemene vergadering 2018

Op 19 juni vond de Algemene vergadering van de Smart-coöperatie plaats in Brussel. We nodigden de vennoten uit om de onderstaande besluiten te stemmen.

Ontdek de agenda van de Gewone Algemene vergadering: 

1.Rekeningen en verslag van het boekjaar 2017 (Punt ter beslissing)

Om het coöperatieve bestuur van SMartCoop toe te laten te waken over de correcte toepassing­­­­ van de beheersregels van de groep Smart, stelt de Raad van bestuur aan de Algemene vergadering van vennoten voor om zich niet alleen uit te spreken over de rekeningen van de entiteit SMartCoop maar ­ook over de geconsolideerde rekeningen van de hele groep.

De vergadering van de vennoten keurt, na raadpleging van de documenten voor het boekjaar 2017, het jaarverslag, het verslag over de realisatie van het sociaal oogmerk, het verslag van de bedrijfsrevisor, de jaarrekeningen van 2017 (geconsolideerde rekeningen van de groep en van de entiteit SMartCoop), zoals ze voorgesteld werden goed.

Bijgevolg verleent de vergadering kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dit boekjaar.

Download: 

Resultaten:

JA: 74 %

NEEN: 3 %

ONTHOUDING: 23 %

2. Bestemming van het resultaat (Punt ter beslissing)

De vergadering van de vennoten stelt vast dat het resultaat van het jaar vóór belastingen 4.739.903 euro bedraagt, het uitkeerbaar resultaat na belastingen wordt voorlopig geschat op 3.043.358 euro.

Er wordt gepreciseerd dat binnen dit resultaat het uitkeerbare resultaat van de CVBA SMartCoop,  6022,04 euro bedraagt. De vergadering keurt het voorstel van de Raad van bestuur goed om het resultaat van het boekjaar als volgt toe te wijzen: Toewijzing aan de ondeelbare reserve.

Resultaten:

JA: 75 %

NEEN: 5 %

ONTHOUDING: 20 %

 3. Staat van het aandeelhouderschap en van het aandelenkapitaal (Punt ter beslissing)

De vennoten nemen er akte van dat

  • Het aandelenkapitaal op 31 december 2017, 709.290 euro bedraagt, ofwel 23.643 coöperatieve aandelen
  • De vennoten van categorie A hebben 16.114 aandelen en 99,57% van het stemrecht
  • De vennoten van categorie B hebben 7529 aandelen en 0,43% van het stemrecht
  • Rekening houdend met de resultaten van de coöperatie, is de waarde van een aandeel gelijk aan haar nominale waarde, meer bepaald 30 euro.

Resultaten:

JA: 83 %

NEEN: 3 %

ONTHOUDING: 14 %

4. Mondeling verslag van het eerste werkjaar van de Raad van bestuur (Punt ter informatie)

5. Smart in Progress 2: Verslag van het werk van de vier werkgroepen en van de weerhouden aanbevelingen. (Punt ter informatie)

Op 29 mei 2018 heeft de Raad van bestuur de 34 aanbevelingen geanalyseerd. Download de synthese van de beslissingen die tijdens de Algemene vergadering zullen voorgesteld worden.

6. Participatieve werkgroepen – “Smart In Progress 3” (Punt ter beslissing)

Lancering van Smart in Progress 3: Goedkeuring van de drie nieuwe werkgroepen:

  1. Goedkoper aankopen maar niet alleen dat! Hoe voordeel halen uit de kracht van het collectief bij het gezamenlijk aankopen in een ecologisch verantwoord kader?
  2. De sociale impact van Smart meten, is dit mogelijk? Wat zijn de criteria en de meest relevante indicatoren met het oog op onze maatschappelijke doelstelling?
  3. Do it yourself but not alone. Hoe kan ik lessen trekken uit de ervaringen van mijn peers en kan ik mijn professioneel netwerk voor mijn beroep en activiteitensector verder ontwikkelen?

Na kennis genomen te hebben van de voorstellen voor de 3 nieuwe werkgroepen in het kader van het participatieve proces « Smart In Progress 3 », keuren de vennoten het opstarten van deze werkgroepen goed. 

Resultaten:

JA: 75 %

NEEN: 2 %

ONTHOUDING: 23 %

 

Vragen? smartinprogress@nullsmart.coop