Werkgroep: oprichting van sector- en activiteitennetwerken

Do it yourself but not alone... Hoe kan ik lessen trekken uit de ervaringen van mijn ‘peers’ en kan ik mijn professioneel netwerk voor mijn beroep en activiteitensector verder ontwikkelen.

Huidige situatie/problematiek

SMart put als coöperatie van werknemers met meerdere activiteiten een deel van haar kracht uit de heterogeniteit van de profielen waaruit ze bestaat. De gestandaardiseerde tools stellen een groot aantal professionals in staat hun activiteiten te beoefenen en aan te geven, ongeacht hun beroep en activiteitsdomein is.

Deze medaille heeft een keerzijde: het is essentieel om ‘peers’, die hetzelfde beroep uitoefenen of in eenzelfde domein werken, in staat te stellen hun praktijken uit te wisselen en synergieën te bevorderen voor de zaken die ze gemeen hebben.

De toegevoegde waarde die de coöperatie kan bieden bij het stimuleren van het samenkomen in sector- of activiteitennetwerken is een concrete vraag die leeft bij de vennoten en het nut ervan is zo evident dat het gestructureerd en bevorderd moet worden door Smart.

Doelstellingen van de werkgroep

Aan de Raad van Bestuur een voorstel doen voor de aanpak en het structureren van de animatie van sector- en activiteitennetwerken binnen de coöperatie.

Verwacht resultaat

De werkgroep zal aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur om deze in staat te stellen de aanpak voor de animatie van sector- en activiteitennetwerken uit te werken. Na goedkeuring zullen deze principes in de praktijk worden gebracht door het operationele team van Smart. Feedback en goede praktijkvoorbeelden zijn zeer welkom.

Reflectiekader

Enkele aandachtspunten en vragen moeten de reflecties van de werkgroep kaderen en afbakenen.

  • De vennoten moeten de tools en de middelen ter beschikking krijgen om zelf de animatie van sector- en activiteitennetwerken te kunnen organiseren, met zo nodig de steun van het operationele team. Het is cruciaal voor de duurzaamheid en de dynamiek van de animatie van deze netwerken dat deze in handen wordt genomen door de vennoten zelf, dankzij de middelen die wij hen ter beschikking zullen stellen.
  • Hoe de animatie van transnationale netwerken bevorderen?
  • Hoe het animeren van netwerken ook integreren in het beroep van de Smart-adviesverlener?
  • Hoe onze coöperatieve en participatieve waarden in de praktijk brengen, de interne samenwerking en de toegang tot nieuwe markten stimuleren, enz.
  • Er zal rekening moeten worden gehouden met de verschillende regio’s en gebieden.

 

Wenst u deel te nemen aan deze werkgroepen?

Deelnemen aan een werkgroep geeft iedereen de kans zijn visie op en kennis van het behandelde onderwerp te delen, de Smart-organisatie en haar stakeholders beter te leren kennen en volop gebruik te maken van de gecreëerde uitwisselings- en netwerkmogelijkheden.

Enkele voorafgaande vereisten als leidraad voor uw kandidatuur

  • Vennoot zijn van de coöperatie.
  • Zich kunnen engageren voor de duur van de werkgroep, namelijk een tot twee vergaderingen per maand van december 2018 tot april 2019.
  • Deelname is vrijwillig en wordt niet vergoed.
  • Het is niet nodig een expert in de materie te zijn, wel wordt belangstelling voor het onderwerp verwacht en de bereidheid om samen te werken.

Geef uw interesse door via ons formulier vóór 16 november 2018.

Vragen? smartinprogress@nullsmart.coop

 

Meer info over de uitdagingen en verwachte werkzaamheden van de andere werkgroepen.