Algemeen belang

Het is belangrijk voor ons allemaal om een coöperatieve sociale dialoog op te bouwen, waarbij iedereen bovendien een rol te spelen heeft. Iedereen zal in 2020 aangesproken worden, maar niet op dezelfde manier of hetzelfde moment op basis van zijn/haar contract, anciënniteit en de band met Smart. Meer informatie volgt naarmate de procedure vordert.
  
Toepassing van het wettelijke kader voor de sociale verkiezingen:  

België (november 2020)

 • De personeelsleden:  
  • De referteperiode van vier trimesters voor de berekening van de tewerkstellingsdrempel is een trimester vroeger begonnen   
  • De referteperiode voor de telling van de uitzendkrachten werd naar het tweede trimester 2019 verplaatst  
 • Mogen stemmen: de personen (met uitzondering van het directiepersoneel) die op de dag van de verkiezingen (dag Y) minstens drie maanden ononderbroken tewerkgesteld zijn in de technische bedrijfseenheid, mogen deelnemen aan de sociale verkiezingen in de onderneming. Een korte onderbreking tussen twee opeenvolgende arbeidsovereenkomsten heeft in principe geen invloed. De anciënniteit blijft immers doorlopen tijdens de periodes dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst opgeschort is.  
 • Als aanvulling voor uitzendkrachten voorziet de wet in een tweeledige anciënniteitsvoorwaarde.  
 • Zijn verkiesbaar: personen met zes ononderbroken maanden anciënniteit op de dag van de verkiezingen. Wie zich kandidaat wil stellen als afgevaardigde van jonge werknemers, moet op de dag van de verkiezingen minstens 16 jaar en maximaal 25 jaar oud zijn. Andere afgevaardigden moeten op de dag van de verkiezingen minstens 18 jaar en maximaal 65 jaar oud zijn.  
 • De lijsten voor arbeiders, bedienden en jonge werknemers mogen enkel voorgesteld worden door de interprofessionele vakorganisaties die als afgevaardigden erkend zijn: ACLVB, ACV en ABVV.  
 • Volgens de wet over welzijn op het werk mogen vertrouwenspersonen en preventieadviseurs zich niet kandidaat stellen, noch voor het comité voor preventie en bescherming op het werk noch voor de ondernemingsraad.  
 • Meer informatie

  

Frankrijk (november 2020)

 • De personeelsleden: alle werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben in verhouding tot hun doorgebrachte tijd in de onderneming.  
 • Mogen stemmen: de werknemers van de onderneming met drie maanden anciënniteit op de dag van de verkiezingen, die ouder zijn dan 16 jaar en over hun volledige burgerrechten beschikken.  
 • Zijn verkiesbaar: werknemers (niet gelijkgesteld met een werkgever) die ouder zijn dan 18 jaar en minstens één jaar werkzaam zijn in de onderneming. Werknemers die geen partner of echtgeno(o)t(e), bloedverwant in opgaande of neergaande lijn, broer of zus van de werkgever zijn of niet op een andere manier met de werkgever verwant zijn. Werknemers die niet beschuldigd werden van een misdrijf waardoor het hen verboden is om te stemmen en dus ook verkozen te worden.  
 • Meer informatie

 
In België wordt voorgesteld om slechts één categorie van werkers te bepalen: de bedienden. De validering vindt midden januari plaats. 
In Frankrijk worden de colleges vóór eind september in het electorale memorandum van overeenstemming vastgelegd. 

Zo kunnen de betrokken personen hun stem uitbrengen en/of zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen. 
  
Begin 2021 zullen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk personen kunnen deelnemen aan de samenstelling en de vorming van het innovatieve, aanvullende deel van de representativiteit. Het kader wordt momenteel bepaald.