FAQ – De coöperatie

Een aantal veelgestelde vragen over de Smart-coöperatie:

Onze coöperatie baseert zich op het principe «  1 persoon, 1 stem » Het aanschaffen van meerdere aandelen verandert dus niets aan het stemrecht van de vennoten, maar je steunt daarbij wel bijkomend de Smart-coöperatie. Het geeft je ook toegang tot de tools voor een langere periode. Als je bijvoorbeeld 17 aandelen aankoopt in 2017, kan je de diensten gebruiken tot in 2033.

Op dit ogenblik moeten alleen de gebruikers van onze diensten (de “leden”) vennoot worden van de coöperatie. Je klanten kunnen, als ze dat wensen, een aandeel aankopen en zo de coöperatie mee ondersteunen. Je klanten worden dan vennoten van categorie B (zie de statuten art. 9).

Ja zonder probleem! Alleen het uitoefenen van een activiteit (als vrijwilliger, beheerder, werknemer, zelfstandige) kan een impact hebben op de werkloosheidsuitkeringen. Vennoot worden van een coöperatie houdt geen enkele activiteit in, behalve deelname aan de algemene vergaderingen.

Noch het Koninklijk Besluit werkloosheid, noch de infobladen van de RSZ spreken over de onverenigbaarheid van het statuut van vennoot van een onderneming met een werkloosheidsuitkering.
Het statuut van vennoot heeft dus geen invloed op je bescherming voor tijdelijke arbeid en je werkloosheidsuitkering.

De Smart coöperatie is niet beursgenoteerd. De vennootschap werd opgericht als een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met sociaal oogmerk (CVBA SO). Zoals bepaald in artikel 661, 1°, van het wetboek van Vennootschappen, streven de vennoten geen vermogensdeel na. Ze sluiten zich aan bij het principe van de voorrang van de arbeid en van de sociaal nuttige economische activiteit op het kapitaal en de vergoeding van het kapitaal. Er wordt geen winst uitgekeerd op de coöperatieve aandelen.

Neen. Als je onze diensten gedurende één of meerdere jaren niet meer gebruikt, volstaat het om een nieuw aandeel aan te kopen voor het kalenderjaar waarin je de diensten opnieuw wil gebruiken.

Zoals beschreven in onze statuten (Art.18) heeft “elke vennoot […] het recht ontslag te nemen of zich terug te trekken uit het Vennootschap. Het ontslag of de terugtrekking moet meegedeeld worden aan de Raad van bestuur per brief, fax, e-mail […] ”. Dit recht mag enkel uitgeoefend worden tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar […] (dat wil zeggen tussen 1 januari en 30 juni van elk jaar).

Als de financiële gezondheid van Smart achteruit zou gaan, wat je jaarlijks kan nagaan door ons activiteitenverslag en onze rekeningen en balansen te raadplegen zullen we alle mogelijke maatregelen nemen zodat jullie de beschikbare budgetten van de Activiteit kunnen gebruiken. Zelfs al was onze financiële situatie in het verleden soms moeilijk, hebben de gebruikers hier geen hinder van ondervonden: de lonen, sociale bijdragen en onkosten werden tijdig uitbetaald. In het geval van een faillissement, zal een externe curator zich buigen over de herverdeling van de beschikbare fondsen volgens de wetgeving die van kracht is, die zowel vanuit boekhoudkundig als van sociaal oogpunt prioritair voorziet in een uitbetaling van salarissen.

Dat is jammer genoeg onmogelijk: de aankoop van een aandeel is een persoonlijke aankoop op naam. Dit aandeel maakt deel uit van het vermogen van de persoon, die moet kunnen aantonen dat hij/zij (en niet de Activiteit) het aandeel heeft aangekocht en betaald.

Vanuit boekhoudkundig standpunt bevat het budget van de Activiteit het geld van de coöperatie; de coöperatie kan uiteraard geen coöperatief aandeel van zichzelf aankopen.

Voor dezelfde reden is het niet mogelijk om zich met een onkostennota door de Activiteit te laten uitbetalen (bv. bij het stopzetten van de Activiteit en terugtrekking uit de coöperatie). Het aandeel zou dan immers twee keer worden terugbetaald: via een onkostennota en via de terugbetaling van het aandeel bij terugtrekking uit de coöperatie.

Op het ogenblik werden onze tools waaronder Verenigde Producties nog niet overgezet naar de nieuwe structuur SmartCoop. De opgemaakte overeenkomsten blijven dus van toepassing. We houden jullie op de hoogte van veranderingen en zullen in dat geval de overeenkomsten aanpassen aan de nieuwe structuur. Aarzel niet om raad te vragen aan je adviesverlener.

Jazeker. Een van de doelstellingen van de coöperatie is de vennoten toe te laten om makkelijker samen te werken. Via ontmoeting (zoals bij de infosessies die in elk bureau worden gegeven) of andere soorten uitwisseling. Aarzel niet om erover van gedachten te wisselen met een adviesverlener bij jou in de buurt!

Natuurlijk, het aanschaffen van een aandeel maakt je tot vennoot van de coöperatie, tot bij je vertrek of terugtrekking uit de coöperatie (artikel 18 van de statuten).

Om een beroep te kunnen doen op de diensten en tools van Smart, is het per kalenderjaar van gebruik nodig om een aandeel vol te storten. Vanaf 1 januari 2021 moet je op een nieuw aandeel van 30 euro intekenen om ervoor te zorgen dat je de tools kan blijven gebruiken. Ter herinnering, ook als je niet op een nieuw aandeel intekent, heb je nog altijd toegang tot al je gearchiveerde documenten. Als je gebruiker bent via een Activiteit, kun je ook je beschikbaar budget gebruiken (via contracten, onkostennota’s of auteursrechten). Log in op je Smart-account (rubriek Uw rekening) om je certificaat te raadplegen. Als je voor 2020 al een aandeel hebt en je vóór eind 2020 op een tweede intekent, is dat geldig voor het jaar 2021.

De raad van bestuur bepaalt welke richting de activiteit van de onderneming uitgaat en ziet toe op de goede werking ervan: jaarrekeningen, jaarverslag, goedkeuring en opvolging van het vennotenregister, enz.

De agenda omvat voorstellen van de voorzitter(s), de directie en alle bestuursleden, op basis van een retroplanning. Bepaalde agendapunten komen elk jaar in dezelfde periode terug (voorbereiding van de algemene vergadering, afsluiting van de rekeningen enz.).

De raad van bestuur van Smart bestaat uit vennoten die door de algemene vergadering verkozen werden. Alle stakeholders zijn vertegenwoordigd: gebruikers van de diensten, klanten, partners en werknemers van de ondersteunende teams.
De statuten van de coöperatie bepalen dat de raad van bestuur bestaat uit:

  • minstens 7 en maximaal 18 leden die allemaal vennoot zijn van de coöperatie;
  • minstens 40 % vertegenwoordiging van elk geslacht;
  • vennoten van categorie A (gebruikers van de diensten), ofwel 3/5e van de leden (op het moment van de verkiezing), en vennoten van categorie B en C (werknemers van de ondersteunende teams (vaste medewerkers), partners en rechtspersonen).

Ze worden verkozen voor een mandaat van vier jaar, dat één keer verlengd kan worden en dat ze op vrijwillige basis uitoefenen.

Raadpleeg hier de samenstelling van de huidige raad van bestuur

De raad van bestuur van de coöperatie zal in 2021 vernieuwd worden. Vennoten die aan de verkiesbaarheidscriteria voldoen (artikel 22bis van de statuten) zullen uitgenodigd worden om deel te nemen en zich kandidaat te stellen.

De leden van de raad van bestuur worden bij geheime stemming en bij meerderheid van de stemmen door de algemene vergadering verkozen.

► Geen antwoord gevonden op je vragen? Stuur ons een mailtje: smartinprogress@nullsmart.coop