Wat zijn de gedeelde bijdragen en hoe worden ze berekend?

Door je bij Smart in te schrijven, kies je ervoor om deel uit te maken van een gedeelde onderneming. Zo kan je, net als duizenden anderen:

  • een beroep doen op een aantal tools om je activiteiten uit te oefenen (tools waar zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen of verenigingen om financiële redenen zelf niet over beschikken),
  • correct betaald worden voor je prestaties en zo meerwaarde halen uit je werk – puur ten voordele van het werk in plaats van het kapitaal (want er is geen uitkering van dividenden noch meerwaarde op aandelen bij Smart),
  • sociale rechten opbouwen dankzij je werk, door ook als werknemer algemene socialezekerheidsbijdragen te betalen.

Je gaat je commerciële verbintenissen aan in naam van Smart, die ze vervolgens opvolgt. Smart sluit met jou en je medewerkers arbeidsovereenkomsten die inherent verbonden zijn aan de uitvoering van die commerciële verbintenissen.

Smart neemt dus de volledige collectieve verantwoordelijkheid op zich van alle commerciële, sociale, fiscale en andere verplichtingen en risico’s in verband met het ondernemerschap die voortvloeien uit de activiteiten die je binnen de coöperatie uitoefent. Ze is geen “derde” in een commerciële of arbeidsrelatie, maar vormt – als collectief – een eenheid die met de werknemers arbeidsovereenkomsten en met de klanten commerciële overeenkomsten sluit.

Door je bij de gedeelde onderneming aan te sluiten, maak je dan ook een dubbele keuze:

  • Je ontvangt een beroepsinkomen onder de vorm van een loon dat onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen volgens het algemene stelsel van de sociale zekerheid;
  • De economische activiteiten die je opzet, dragen bij tot de financiering van de gemeenschappelijke middelen die door de gedeelde onderneming ontwikkeld worden

De bijdragen aan de gemeenschappelijke middelen worden berekend op basis van twee elementen:

1 De omzet:

  • een vast percentage van 6,5 % van de omzet (excl. btw) van de activiteiten

2 Het werkbudget:

  • A. Boven op de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen van de werknemer worden op elke arbeidsovereenkomst werkgeversbijdragen betaald, die geboekt worden als gedeelde kosten. De kortingen op die werkgeversbijdragen worden geboekt als gedeelde opbrengsten.
  • B. Smart gebruikt een eenvoudige en transparante formule om het totale werkbudget voor elke arbeidsovereenkomst te berekenen: het brutoloon wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt (1,09 voor studentencontracten, 1,57 voor contracten van werknemers voor artistieke prestaties, en 1,55 voor werknemerscontracten). De berekening levert jaarlijks een ongebruikt overschot op (door de nettolonen, socialezekerheidsbijdragen enz.) dat ook als gedeelde opbrengst geboekt wordt.

De som van die bedragen vertegenwoordigt gemiddeld 7,5 % van de omzet van de activiteiten, al kan dat percentage licht afwijken van jaar tot jaar. Een kleine kanttekening:

  • De verhouding tussen (A) en (B) kan variëren van trimester tot trimester op basis van het loonprofiel per trimester en de wettelijke aanpassingen op het vlak van de socialezekerheidsbijdragen.
  • Zowel bedrag (A) als bedrag (B) kunnen niet apart per arbeidsovereenkomst berekend worden. Ze hangen immers af van een trimestrieel loonprofiel en tal van andere factoren.

Ten slotte nog dit: je kan binnen de gedeelde onderneming enkel als vennoot van SmartCOOP cvba-so een economische activiteit ontwikkelen. Vennoten kopen per kalenderjaar minstens één aandeel als bijdrage tot de eigen middelen (het kapitaal) van de coöperatie. Wie als vennoot uit de coöperatie stapt, krijgt de som van de aandelen terugbetaald (maximaal ten belope van hun aankoopprijs: geen meerwaarde of kapitaalspeculatie bij Smart).