En voor de kunstenaars?

Wat in het geval van contract(en) van korte duur?

De regels en bedragen van toepassing op kunstenaars zijn dezelfde als voor het algemeen stelsel, maar …

 Voor de kunstenaar ontstaat het recht voor zijn kinderen:

als hij voldoende dagen als loontrekkende werkt tijdens een welbepaalde tijd
als hij uitkeringsgerechtigd werkloze is; hij wordt dan gelijkgesteld met een loontrekkende: hij is dus een rechthebbende
als hij geen recht op werkloosheidsuitkeringen heeft (of in wachttijd is), op voorwaarde dat hij ingeschreven is alswerkzoekende en beschikbaar is op de arbeidsmarkt

Als hij geen recht heeft op werkloosheidsuitkeringen en afhankelijk is van het OCMW, kan hij ook een aanvraag indienen voor de gewaarborgde gezinsbijslag.

Het bedrag van de kinderbijslag wordt verhoogd na zes maanden werkloosheid, net als in de algemene regel, op basis van de wettelijke inkomstenplafonds.
indien hij, na deze periode van 6 maanden, een contract van korte duur van minder dan 27 dagen krijgt, behoudt hij zijn recht op verhoging
krijgt hij meerdere contracten van minder dan 27 dagen, afgewisseld met werkloosheidsperiodes, behoudt hij zijn recht op verhoging, zelfs als het totaal aantal dagen meer dan 27 bedraagt
als hij, na deze periode van 6 maanden, een contract van korte duur krijgt van meer dan 27 dagen, verliest hij zijn recht op verhoging ten vroegste aan het einde van het kwartaal waarin het contract afloopt.

Om opnieuw recht te krijgen op de verhoging, moet de kunstenaar opnieuw een werkloosheidsperiode van 6 maanden aanvatten na de beëindiging van dit contract.