Nieuwe auteurswet: wat verandert er ?

Info @nl - 14/8/2014

Op 12 juni is de nieuwe auteurswet gepubliceerd in het Staatsblad (zie art. XI.164 en volgende). Ze wordt van kracht op 1 januari 2015. We sommen de belangrijkste wijzigingen even voor je op.

Kabelrechten

Huidige situatie:

Wanneer een auteur (regisseur, scenarist, componist) of een artiest (acteur, muzikant) zijn kabelrechten overdraagt aan een audiovisuele producent, kan die laatste de kabelrechten in zijn plaats innen. De auteur of artiest krijgt dan geen enkele vergoeding voor de kabeldoorgifte van zijn werk.

Nieuwe regeling vanaf 01/01/2015:

Auteurs en artiesten die meegewerkt hebben aan een audiovisuele productie hebben recht op een vergoeding voor de kabeldoorgifte van hun werk, ook wanneer ze hun kabelrechten hebben overgedragen aan de producent. De producenten zullen in de toekomst dus enkel nog hun eigen aandeel in de kabelrechten kunnen innen en niet meer dat van de auteurs en artiesten.

-> Om je kabelrechten te innen, moet je contact opnemen met een collectieve beheersvennootschap zoals SABAM, deAuteurs of PlayRight.

Muziekopnames

Huidige situatie:
De rechten van de producenten van muziekopnames en van de muzikanten verstrijken 50 jaar na de opname.

Nieuwe regeling vanaf 01/01/2015:
De rechten van de producenten van muziekopnames en van de muzikanten worden verlengd tot 70 jaar na de opname. De producenten en de muzikanten zullen dus 20 jaar langer rechten kunnen innen (onder meer via SIMIM en PlayRight) voor uitzendingen, publieke mededelingen, nieuwe uitgaves en andere exploitaties van hun muziekopnames. Als de producent en de muzikant een forfaitaire vergoeding afgesproken hadden, heeft de muzikant vanaf het 51ste jaar na de opname recht op een jaarlijkse bijkomende vergoeding.

Collectieve beheersvennootschappen (SABAM, deAuteurs, PlayRight enz.)

Huidige situatie:

Er is geen wettelijke regeling voor de commissies die de beheersvennootschappen aanrekenen en evenmin voor het beheer van klachten van leden en gebruikers.

De gebruikers van het repertoire van de beheersvennootschappen leveren hun programma’s soms laattijdig in, met als gevolg een vertraging in de uitbetaling van de rechten.

Nieuwe regeling vanaf 01/01/2015:

  • De beheersvennootschappen moeten op hun website vermelden hoeveel hun commissies bedragen.
  • Indien de commissie hoger is dan 15% van de geïnde rechten, moet de vennootschap dat “volledig, precies en gedetailleerd” motiveren in haar jaarverslag.
  • De beheersvennootschappen moeten binnen de maand duidelijk en pertinent antwoorden op klachten van leden en klanten. Deze termijn kan uitzonderlijk met ten hoogste een maand verlengd worden.
  • De gebruikers van beschermd werk, zoals omroepen, moeten hun programma’s binnen de drie maanden aan de beheersvennootschappen bezorgen, zodat die de rechten tijdig kunnen uitkeren.

Dienst Regulering

Huidige situatie:

Op enkele uitzonderingen na, zoals in het geval van de Billijke vergoeding, kunnen de beheersvennootschappen hun tarieven eenzijdig bepalen (behoudens misbruik van machtspositie).

Nieuwe regeling vanaf 01/01/2015:

Klanten van beheersvennootschappen en beroepsverenigingen kunnen de binnen de FOD Economie op te richten Dienst Regulering contacteren wanneer ze vinden dat de tarieven onbillijk of discriminerend zijn. De Dienst Regulering kan bemiddelen, een waarschuwing geven en de beheersvennootschap eventueel dagvaarden voor het Brussels Hof van beroep.

Administratieve vereenvoudigiging

Huidige situatie:

De uitbaters van cafés, restaurants, winkels enz. die muziek draaien in hun zaak, moeten auteursrechten betalen (voor de auteurs en componisten) én de Billijke vergoeding (voor de muzikanten en de muziekproducenten).

Doorverkopers van werken van beeldende kunst moeten het volgrecht, rechtstreeks regelen met de kunstenaar of met de vennootschap die zijn rechten beheert. Het volgrecht is het recht van auteurs van beeldende kunstwerken op een percentage van de verkoopprijs bij de doorverkoop van hun werk door een professionele kunsthandelaar voor minstens 2.000 EUR.

Nieuwe regeling vanaf 01/01/2015:

De beheersvennootschappen moeten gezamenlijke platformen oprichten voor de inning van het volgrecht en van de rechten voor de mededeling van muziek en audiovisuele werken in openbare plaatsen zoals winkels, cafés en restaurants.