Bestek

Duur
Het principe luidt als volgt: de vertolkende of uitvoerende kunstenaar geniet de bescherming op zijn prestatie gedurende 50 jaar na de datum van zijn prestatie of zijn publicatie of communicatie.
Deze duur wordt berekend vanaf 1 januari volgend op de prestatie of publicatie.Na het overlijden van de vertolkende of uitvoerende kunstenaar, worden zijn rechten uitgeoefend door de persoon die hij hiervoor heeft aangeduid of, bij gebrek hieraan, door zijn erfgenamen.
Vermogensrechten
De vermogensrechten van de vertolkende kunstenaars hebben betrekking op het gebruik van de prestatie.
De vertolkende of uitvoerende kunstenaar heeft als enige het recht zijn prestatie te reproduceren of mee te delen aan het publiek, op welke wijze of in welke vorm ook.

De vermogensrechten zijn, geheel of gedeeltelijk, overdraagbaar. De vertolkende of uitvoerende kunstenaar mag dus aan een derde de toestemming geven zijn prestatie te reproduceren of mee te delen aan het publiek, mits die devoorwaarden naleeft die hij bepaalt. Hij kan deze toestemming beperken in duur en omvang en in ruil een vergoeding vragen: de betaling van de royalty’s voor naburige rechten. Als zij deze voorwaarden naleven, mogen deze derden dan de prestatie exploiteren. De royalty’s voor naburige rechten vormen dus de tegenprestatie voor het exploiteren van de prestatie door een derde.
Er bestaan echter sommige nuancies rond dit principe.Voor meer details, gelieve de hierbij-gevoegde PDF te raadplegen.
Morele rechten
De morele rechten beschermen de persoonlijkheid van de vertolkende of uitvoerende kunstenaar en van zijn prestatie De vertolkende of uitvoerende kunstenaar geniet morele rechten op zijn prestatie.
Zo heeft de kunstenaar:
-  een recht op vaderschap: het recht om zijn/haar naam vermeldte zien bij de exploitatie van zijn prestatie, maar alleen voor zover deze vermelding overeenstemt met de eerlijke praktijken in het vak (een voorbeeld: in de filmreclame worden de namen van de vertolkende of uitvoerende kunstenaars niet altijd vermeld); daarnaast, het recht om een onjuiste toeschrijving te verbieden
-  Integriteitsrecht:het recht om zich te verzetten tegen elke inbreuk op zijn prestaties, die schadelijk kunnen zijn voor zijn eer of zijn reputatie: het recht om zich te verzetten tegen elke vervorming, verminking of andere wijziging van zijn prestatie of tegen elke andere inbreuk hierop, die schadelijk kan zijn voor zijn eer of zijn reputatieDe morele rechten zijn niet overdraagbaar aan derden. De vertolkende of uitvoerende kunstenaar kan er echter wel gedeeltelijk aan verzaken.
Uitzonderingen
De exclusieve rechten van de vertolkende of uitvoerende kunstenaar zijn niet onbegrensd. Er bestaan bepaalde uitzonderingen op en grenzen aan de uitoefening van deze rechten. Deze uitzonderingen zijn bedoeld om rekening te houden met diverse behoeften, zoals: het beschermen van bepaalde fundamentele vrijheden of het rekening houden met het openbaar belang. Zij zijn het resultaat van een belangenevenwicht tussen de noodzaak van naburige rechten en andere noodzaken.Bijvoorbeeld:
-  De citaten: citaten, gelicht uit een prestatie, gebracht met het oog op een kritiek, een polemiek, een overzicht of een pedagogisch doel; of in wetenschappelijke werken, rekening houdend met de eerlijke beroepspraktijken en in overeenstemming met het nagestreefde doel, zijn toegestaan.
-  De parodieën: karikaturen, parodieën of pastiches zijn toegestaan, rekening houdend met de eerlijke praktijken.
-  enz.