De omvang van de bescherming

Deze wet kent u, voor een bepaalde duurrechten toe op uw werk. Dankzij deze voorrechten kunt u het gebruik van het werk (vermogensrechten) beheren en de persoonlijkheid van het werk beschermen (morele rechten). Er zijn enkele uitzonderingen op deze voorrechten.

Duur
Het principe luidt als volgt: de auteur van het werk wordt levenslang beschermd. Het auteursrecht blijft vervolgens nog 70 jaar na het overlijden van de auteur gelden ten gunste van de persoon die hij hiervoor heeft aangeduid of, bij gebrek hieraan, van zijn erfgenamen.

Na deze termijn wordt het werk niet meer beschermd door het auteursrecht. Men zegt dan dat het ‘tot het publiek domein behoort’.

Vermogensrechten
De vermogensrechten hebben betrekking op de exploitatie van het werk.

Alleen de auteur van een werk heeft het recht het te reproduceren of het publiek te verspreiden, op om het even welke wijze en in eender welke vorm.

De vermogensrechten zijn overdraagbaar, in hun geheel of gedeeltelijk. De auteur van een werk kan dus aan een derde de toestemming geven zijn werk te reproduceren of publiek te verspreiden, mits die derde zich houdt aan de voorwaarden die hij oplegt. Hij kan deze toestemming beperken in duur en omvang en in ruil een vergoeding eisen: de betaling van royalty’s van auteursrechten. Als zij aan deze voorwaarden voldoen, mogen deze derden dan het werk exploiteren. De royalty’s zijn dus de tegenprestatie voor de exploitatie van een werk door een derde.

Morele rechten
De morele rechten beschermen de persoonlijkheid van de auteur en zijn creatie.

De auteur geniet morele rechten op zijn werk. Zo heeft hij:
-  een divulgatierecht: als de auteur zijn werk niet verspreidt, blijft het ongrijpbaar; het staat hem vrij zijn werk al dan niet aan te bieden aan het publiek
-  een recht op vaderschap: het recht om zijn naam vermeld te zien bij zijn werk en zich zo bekend te maken als de auteur van het werk; hij kan elke persoon aanklagen die zich zou voordoen als de auteur van zijn werk
-  een integriteitsrecht: de auteur kan zich verzetten tegen elke vervorming, verminking of andere wijziging van zijn werk of elke andere inbreuk op datzelfde werk, die zijn eer of zijn reputatie zouden kunnen schaden

De morele rechten zijn niet overdraagbaar aan derden. De auteur kan er wel gedeeltelijk aan verzaken.