De begunstigde

Eén enkele auteur
De auteur is de natuurlijke persoon die het werk heeft gecreëerd. In geval van een geschil, moet de auteur bewijzen dat hij wel degelijk het werk heeft gecreëerd.
De auteur van het werk is volgens de wet de begunstigde van het auteursrecht. Om dit bewijs te vergemakkelijken, gaat de wet ervan uit dat wie als zodanig aangeduid is op het werk, door de vermelding van zijn naam of een teken dat hem identificeert, de auteur van dit werk is. Om deze veronderstelling om te keren, moet men kunnen bewijzen dat deze persoon niet de auteur van het werk is.De uitgever van een anoniem of onder een pseudoniemuitgebracht werk wordt eveneens, ten opzichte van derden, verondersteld de auteur ervan te zijn.

Voor werken gecreëerd door meerdere auteurs
Wanneer meerdere auteurs samen een werk creëren, zijn ze elk auteur van het werk. De wet bepaalt de wijze waarop het auteursrecht op het werk kan worden uitgeoefend als volgt:
Het in samenwerking gecreëerde werk vormt een eenheid waarvan de delen niet kunnen worden onderscheiden:
-  de uitoefening van dit recht wordt geregeld door overeenkomsten ;
-  bij gebrek aan overeenkomsten, kan geen enkele van de auteurs het recht apart uitoefenen. In geval van onenigheid zal de rechter beslissen. Het staat echter elk van de auteurs vrij om in zijn naam en zonder tussenkomst van de anderen een inbreuk op het auteursrecht door een derde te vervolgen en schadevergoeding en interesten te eisen voor zijn aandeel.Het werk werd gecreëerd in samenwerking, maar de delen van het werk kunnen wel worden onderscheiden (men kan de creatieve inbreng van elke auteur onderscheiden):

-  de uitoefening van dit recht kan worden geregeld door een overeenkomst;
-  bij gebrek daaraan hebben de auteurs het recht om elk apart hun bijdrage te exploiteren, voor zover deze exploitatie geen schade berokkent aan het gemeenschappelijke werk; ze mogen echter niet onderhandelen over hun werken met nieuwe medewerkers.

Wanneer een auteur een werk creëert op basis van een eerder bestaand werk, moet hij de toestemming hiervoor krijgen van de auteur van het eerder bestaande werk. Dit is het geval voor muzikale bewerkingen, vertalingen, enz.

Voor audiovisuele werken
Voor audiovisuele werken bepaalt de wet welke personen moeten worden beschouwd als de auteurs van het audiovisuele werk:
Zijn auteurs: de hoofdregisseur en de personen die hebben meegewerkt aan het werk.Worden verondersteld meegewerkt te hebben aan het werk (en dus auteur te zijn), tot het tegendeel is bewezen: de auteur van het scenario, de auteur van de bewerking, de tekstschrijver, de grafische auteur voor animatiewerken of animatiesequenties in audiovisuele werken die een belangrijk deel van dit werk uitmaken, de auteur van muziekcomposities, met of zonder woorden, die speciaal voor het werk werden gecreëerd.Als het werk gebaseerd is op een eerder bestaand werk(bewerking van een boek, bijvoorbeeld), worden de auteurs van het eerder bestaande werk gelijkgesteld met de auteurs van het audiovisuele werk als daarin gebruik wordt gemaakt van hun bijdrage.