Regels voor de berekening van het aantal gewerkte dagen om in aanmerking te komen voor werkloosheidsuitkering

Als je professionele loopbaan bestaat uit verschillende soorten prestaties (niet-artistieke prestaties, artistieke prestaties, voltijdse arbeid, deeltijdse arbeid, verloning per uur, per taakloon of cachet), past de RVA voor elke soort prestatie de daarvoor passende regels toe en telt het zo verkregen aantal dagen op (effectieve arbeidsdagen + dagequivalenten).

Dit resultaat mag wel nooit meer bedragen dan de samengetelde trimestriële plafonds voor elke berekeningswijze.

De gewone berekeningsregels

Dit geldt voor alle artistieke en niet-artistieke prestaties die per uur betaald worden, wat betekent dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de bezoldiging en de duur van de arbeid op basis van het arbeidscontract of de sociale documenten daarvan.

 • Voor een ononderbroken voltijdse tewerkstelling gedurende een volledig kwartaal, worden maximaal 78 werkdagen gerekend.
 • Voor een ononderbroken voltijdse tewerkstelling gedurende een volledige maand, worden maximaal 26 werkdagen gerekend.
 • Voor een onderbroken voltijdse tewerkstelling (onvolledige maanden) wordt het aantal dagen berekend door het aantal effectief gewerkte dagen tijdens de gewerkte periode te vermenigvuldigen met 6 en te delen door het gemiddeld aantal werkdagen per week.

Voorbeeld: een werknemer levert voltijdse prestaties van 05/05/2014 tot 13/06/2014 in een stelsel van gemiddeld 5 werkdagen per week, of een totaal van 30 werkdagen. Voor deze periode houdt de RVA rekening met: (30 dagen x 6) / 5 = 36 dagen.

 • Voor de periodes van deeltijdse tewerkstelling, is het aantal berekende dagen gelijk aan het aantal tijdens de tewerkstellingsperiode gepresteerde werkuren vermenigvuldigd met 6, en gedeeld door het gemiddelde aantal voltijdse werkuren per week voor dezelfde functie.

Voorbeeld: een werknemer levert prestaties van 05/05/2014 tot 29/06/2014, en werkt daarbij 19 uur per week, of in totaal 8 weken x 19 uur = 152 gewerkte uren. Voor dit werk bedraagt het normale voltijdse uurrooster 38 uur per week. Voor deze periode houdt de RVA rekening met: (152 uur x 6) / 38 = 24 dagen.

Het aantal zo berekende werkdagen mag per kwartaal niet meer dan 78 bedragen.

De specifieke berekeningsregel voor de kunstenaars: de cachetregel

De cachetregel geldt voor alle kunstenaars (alle kunstdisciplines) op voorwaarde dat ze aangeworven worden met een cachetcontract of taakloon.

Er is sprake van een aanwerving per “cachet” of “taakloon” als je een loon ontvangt om een bepaald werk uit te voeren en er geen rechtstreeks verband is tussen de bezoldiging en de arbeidstijd.

In dit geval houdt de RVA geen rekening met het werkelijk aantal gepresteerde dagen, maar rekenen ze je brutoloon om naar arbeidsdagequivalenten aan de hand van de volgende regel:

TOTAAL van de cachetbrutolonen per kwartaal / 57,76€ (referentiebrutodagloon voor kunstenaars op 01/04/2014)

= Aantal dagequivalenten

Het zo verkregen aantal “dagequivalenten” wordt per trimester beperkt tot:

 • 104 dagen als je prestaties binnen slechts één kalendermaand van het kwartaal in kwestie vallen.
 • 130 dagen als je prestaties binnen twee kalendermaanden van het kwartaal in kwestie vallen.
 • 156 dagen als je prestaties binnen de drie kalendermaanden van het kwartaal in kwestie vallen.

Opgelet:

 • Opmerking: deze regel wijzigt niets aan het aantal vereiste dagen om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering.
 • Deze regel wordt op dezelfde wijze toegepast voor het volledige werkloosheidreglement en wordt altijd gebruikt als er een bepaald aantal arbeidsdagen vereist is om ergens aanspraak op te maken.
 • Voor de cachetlonen geldt er nog een andere speciale regel, de “omzettingsregel”. Hiermee legt de RVA de kunstenaars een extra periode zonder uitkering op, bovenop de gewerkte dagen die op de controlekaart aangekruist werden, en dit van zodra in een bepaald trimester het gemiddelde brutocachet meer dan 86.64€ per dag bedraagt. (zie “Welke artistieke activiteiten kan ik beoefenen als ik werkloos ben en wat zijn de gevolgen voor mijn uitkering?”).
 • Het is betreurenswaardig dat de technici uit de artistieke sector nog altijd geen recht hebben op de cachetregel, zelfs als ze met een taakloon of cachet betaald worden. Ze hebben wel het voordeel dat de omzettingsregel voor hen niet geldt.