Het toekennen van een inschakelingsuitkering

Als je de beroepsinschakelingstijd doorlopen hebt en van de RVA twee positieve evaluaties hebt gekregen, kan je een inschakelingsuitkering aanvragen. Je mag wel nog geen dertig jaar oud zijn (hoewel hier ook een aantal uitzonderingen op bestaan).

De aanvraagprocedure voor een inschakelingsuitkering

  • De jongere moet zich aanbieden bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst (VDAB, BGDA, FOREM, ADG) om zijn inschrijving als werkzoekende te bevestigen. Dit kan tot acht dagen na de datum die vermeld staat op de kaart A23.
  • De jongere gaat met het formulier C109/36 (ingevuld door zijn onderwijsinstelling) naar een uitbetalingsinstelling (vakbonden: ABVV, ACV, ACLVB of Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen HVW, www.rva.be) waar hij in ruil een controlekaart krijgt.
  • De jongere moet aan het einde van elke maand zijn controlekaart bij de uitbetalingsinstelling indienen. Als hij artistieke prestaties verricht die per cachet (taakloon) betaald worden, moet hij daar ook nog het formulier C3-Artiest aan toevoegen.

Het recht op inschakelingsuitkeringen is beperkt in de tijd

Sinds 01/01/2012 beperkt de RVA de inschakelingsuitkering tot een periode van 36 maanden.

Deze periode wordt als volgt berekend:

  • Als je voor 01/01/2012 al een inschakelingsuitkering ontving, begint de periode van 36 maanden pas te lopen vanaf 01/01/12. Het loopt dan ten vroegste op 31/12/14 af.
  • Als je samenwonend bent, begint deze periode te lopen vanaf de eerste dag dat je een inschakelingsuitkering ontvangt.
  • Als je een gezinslast hebt, als je alleenstaande bent of als je bevoorrechte samenwonende bent (omdat je partner of echtgenote alleen een vervangingsinkomen ontvangt), begint deze periode van 36 maanden te lopen vanaf de maand die volgt op je 30ste verjaardag. Dat betekent dat je deze uitkering behoudt tot de laatste dag van de maand waarin je 33 jaar wordt.

De periode van 36 maanden kan door bepaalde gebeurtenissen verlengd worden. Zoals door voltijdse of deeltijdse arbeid met behoud van rechten (zonder inkomensgarantie-uitkering).

Als de 36 maanden aflopen, kan de inschakelingsuitkering met zes maanden verlengd worden als je kan aantonen dat je 156 dagen gewerkt hebt tijdens de 24 maanden voorafgaand aan het ogenblik waarop je een nieuwe aanvraag voor een inschakelingsuitkering indient.