Financiering

Hoe wordt de gedeelde onderneming gefinancierd? 

Eerst en vooral via de kapitaalinbreng van de vennoten: na je inschrijving bij Smart word je uitgenodigd om vennoot te worden, door elk jaar minstens één aandeel (30 euro) van de coöperatie te kopen. 

Vervolgens via gemutualiseerde financieringsbronnen: 

 • een vast percentage op de omzet: elke activiteit draagt bij tot de financiering van de gedeelde onderneming ten belope van 6,5 % van de gefactureerde bedragen (excl. btw) aan de klant, de financieringsovereenkomsten (subsidies, mecenaat enz.). 
 • een werkgebonden financiering (met betrekking tot elke arbeidsovereenkomst): 
  • subsidies en andere kortingen van sociale bijdragen of belastingen op arbeidSmart mutualiseert de verschillende kortingen op werkgeversbijdragen en andere werkgelegenheidssubsidies  voor zover ze bestaan (bijvoorbeeld: de grote daling van de kortingen op werkgeversbijdragen in België in 2015). 
  • een variabel percentage van het werkbudget, dat bij elke prestatie wordt opgesteld en het volgende omvat:  
   • het loonbudget (nettosalaris met inbegrip van het vakantiegeld, de bedrijfsvoorheffing, persoonlijke en werkgeversbijdragen)
   • de verschillende werkgeverslasten (verzekeringen, arbeidsgeneeskunde, betalingsbeheer, sociale bijdragen die niet aan een arbeidsovereenkomst gelinkt zijn, de financieringskost van de vooruitbetalingen en de RJV enz.)

   Het werkbudget wordt berekend op basis van een coëfficiënt van het brutoloon. De marge (gemiddeld 6,1 % van het werkbudget in 2018-2019*) die uit die berekening voortkomt, wordt gemutualiseerd. 

Waar dienen die middelen voor? 

Smart heeft ervoor gekozen om zich als coöperatie met sociaal oogmerk te organiseren. 

De winst wordt geherinvesteerd om de bestaande diensten te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen. Bovendien gebruikt Smart dwinst om kosten met betrekking tot de infrastructuur en het bestuur van de coöperatie te financieren, en om het nodige eigen vermogen te verzamelen voor de dekking van risicos (onbetaalde facturen, ongevallen enz.) en investeringen. 

Smart betaalt geen kapitaal terug (geen dividenden, geen meerwaarde op aandelen). 

 

Welke controlemiddelen zijn er? 

De middelen en de uitgaven van Smart worden elk jaar gepubliceerd in het jaarverslag, de rekeningen en de balans. Ook de drie collectieve financieringsmodaliteiten van de gedeelde onderneming worden daar duidelijk in geïdentificeerd. 

De documenten worden op de website gepubliceerd, tijdens de raad van bestuur en op elke algemene vergadering voorgesteld, en tijdens workshops besproken, om er ten slotte over te stemmen. Alle vennoten van de coöperatie worden immers uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering en hun stem uit te brengen. 

Bovendien tonen de tools en documenten in ‘Mijn account Smart’ een gedetailleerd overzicht van de verschillende financieringsbronnen. 

 

*Dit percentage kan variëren naargelang de (trimestriële) evolutie van de socialezekerheidsbijdragen.