COVID-19: FAQ

Info - 18/3/2020

Hieronder vind je de antwoorden op de vragen die ons het vaakst gesteld worden naar aanleiding van het coronavirus. Als je geen antwoord op je vragen vindt, neem dan contact op met je adviesverlener of een van onze bureaus. 

Deze lijst met vragen wordt constant aangevuld en aangepast.
Laatste update: 11 Aug. 2020

 

Logistiek en organisatie

 

De volledige heropening van onze kantoren is voorzien voor 6 juli, als de gezondheidsvoorwaarden en -richtlijnen dat toelaten.

In afwachting kunnen jullie nu al opnieuw bij ons terecht, maar wel enkel op afspraak om een activiteit te openen. Neem daarvoor contact op met het dichtstbijzijnde kantoor. Voor andere vragen blijven onze adviesverleners bereikbaar via e-mail of telefoon.

Ja, je mag vanaf nu opnieuw afspraken laten doorgaan, zolang je de regels strikt naleeft die je op 16/06 per mail ontving.

Neen, de kantoren zijn gesloten. Het is enkel mogelijk om onkostennota's via elektronische weg te bezorgenOnkostennotas die op papier in onze kantoren aankomen, zullen niet vóór het einde van de quarantaine verwerkt worden.

Ze worden momenteel geannuleerd voor organisatorische redenen en in het bijzonder omwille van de quarantaine. Smart denkt na over de mogelijkheden om onlinesessies te organiseren.

Vanaf 18 mei worden de sessies opnieuw op regelmatige basis georganiseerd, zij het wel nog op afstand (via videoconferentie). De planning zal op de gebruikelijke pagina op onze website beschikbaar zijn.

 

Prestaties en kosten

 

Bewaar de bewijsstukken van de kosten die je gemaakt hebt voor de prestatie die geannuleerd werd en neem contact op met je adviesverlener.

Onkostennotas en de desbetreffende bewijsstukken mogen gescand en gemaild worden. Zorg er wel voor dat je alle bewijsstukken en originele betalingsbewijzen (facturen, tickets, ontvangstbewijzen en andere) zorgvuldig bewaart. Het is immers mogelijk dat je ze de volgende drie jaar moet kunnen voorleggen.

Om ons zo goed mogelijk af te stemmen op de opgelegde thuiswerkregeling en te vermijden dat onze teams documenten moeten hanteren, is het van cruciaal belang dat jullie alle documenten (contracten, offertes en inschrijvingsfiches, onkostennota’s, facturen en concessies van auteursrechten, budgetoverdrachten, financieringsovereenkomsten) uitsluitend via mail aan jullie adviesverlener bezorgen.

We hebben de voorbije jaren al geijverd voor de beperking van papieren documenten. Vandaag breiden we die aanpak dus uit voor alle documenten.

Zo moeten alle documenten ons via mail bezorgd worden door ze te scannen of te fotograferen met de smartphone. Zorg ervoor dat de bewijsstukken duidelijk leesbaar zijn voor je ze via mail naar je adviesverlener of het dichtstbijzijnde lokale bureau stuurt, anders kunnen ze niet goedgekeurd worden. Plak documenten alsjeblieft niet in de mail zelf, maar voeg ze als bijlage bij je e-mail.

Hoe het praktisch in zijn werk gaat per beroep, kun je lezen in de richtlijnen van de overheid. Meer algemeen willen we je vragen om de quarantaine in de mate van het mogelijke te respecteren en contact met mensen buiten je gezin te vermijden.

Bepaalde beroepsactiviteiten kunnen perfect uitgeoefend worden van thuis uit (journalistiek, webdesign, grafisch ontwerp, diverse creatieve beroepen, consultancy enz.) of van op afstand, dankzij allerhande samenwerkingstools.

Prestaties in verband met culturele, sportieve en recreatieve evenementen mogen niet meer doorgaan.

Opleidingen en coaching mogen enkel op afstand, maar met de nodige samenwerkingstools kan dat perfect!

Als je ondanks alles toch nog ergens over twijfelt, kun je altijd terecht bij je adviesverlener of je bureau.

Neen, het is niet nodig om een prestatie ‘met risico’ in te voeren.

Het is echter wel van cruciaal belang dat je de overheidsmaatregelen strikt naleeft en een sociale afstand (‘social distancing’) garandeert.

Mag ik naar Frankrijk reizen om een prestatie uit te voeren?

Naar aanleiding van de laatste richtlijnen van de Franse regering mag een Europees burger naar het Franse grondgebied terugkeren om een opdracht uit te voeren, op voorwaarde dat de opdracht niet kan worden uitgesteld.

Onze leden mogen dus vanaf nu in Frankrijk aan de slag gaan als hun opdrachten niet kunnen worden uitgesteld.

Van de in Frankrijk gedetacheerde personen wordt verwacht dat ze:

- in het bezit zijn van een arbeidsovereenkomst die de duur van de opdracht vermeldt;

- vooraf het verplichte attest voor internationale verplaatsingen hebben ingevuld (zie onderstaande link);

- een verklaring op eer hebben ingevuld die bevestigt dat ze de voorbije 48 uur geen Covid-symptomen hebben ondervonden (zie onderstaande link).

We vragen ook aan onze leden om hun klanten/opdrachtgevers te informeren over het feit dat ze, vóór het begin van de opdracht, moeten kunnen bewijzen dat de opdracht niet kan worden uitgesteld. De bewijsstukken moeten gemaild worden naar detaches@nullinterieur.gouv.fr.

Wie de grens oversteekt naar een ander land moet zich houden aan de gezondheidsregels die daar gelden.

Meer informatie, het attest voor internationale verplaatsingen en de verklaring op eer dat je geen Covid-symptomen hebt (gehad), is beschikbaar op deze link: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

Als je prestatie bevestigd en effectief uitgevoerd wordt, bezorg dan het referentienummer van het betrokken contract aan je adviesverlener. Daarna ontvang je het project A1-formulier en de voorafgaande melding van detachering.

Het volgende bericht zal op de ledenpagina verschijnen als er vennoten zijn die “Frankrijk” aanduiden als land waar ze hun prestatie zullen verrichten:

Momenteel en minstens tot 8 juni blijft de Franse grens gesloten en is het voor bijna alle gevallen verboden om naar Frankrijk te reizen. Je kan echter wel “Frankrijk” als prestatieland kiezen, maar dat zal geen aanleiding geven tot een detacheringsaanvraag. Als je toch vindt dat een beroepsverplaatsing naar Frankrijk gerechtvaardigd is, neem dan contact op met je adviesverlener of het dichtstbijzijnde bureau van Smart.

Als de prestatie werd uitgesteld, mag je het voorschot in overeenstemming met de klant tot nader order houden.

Werk je via de dienst Contract en heb je tijdelijke werkloosheid aangevraagd, dan moet je het voorschot terugbetalen.

Werk je via de dienst Activiteit, dan kan je Smart vragen om te onderhandelen met je klant om het voorschot helemaal of gedeeltelijk te behouden als schadevergoeding voor de annulering van de prestatie. Neem in dat geval contact op met je adviesverlener, die je verzoek aan de klantendienst zal overmaken.

Uitzondering: als je met het voorschot al kosten hebt gemaakt, kunnen we die kosten factureren aan de klant en het ontvangen voorschot recupereren.

De aankoop van PBM wordt uiteraard beschouwd als een gerechtvaardigde onkost, zowel voor Contracten als voor het budget van de Activiteiten. De bepalingen worden binnenkort verduidelijkt en zullen toelaten dat de kost gefinancierd wordt, zelfs als het voorziene budget niet toereikend is: we werken momenteel aan de mutualisering van een deel van die kosten door de coöperatie. We analyseren de verschillende situaties waar het gebruik van maskers en alcoholgel al dan niet nodig zou zijn om te kunnen bepalen in welke mate dit type kost per sector of opdracht gerechtvaardigd is.

Het is mogelijk dat sommigen onder jullie door de omstandigheden minder liquide middelen hebben, waardoor het moeilijk is om voor de uitvoering van je activiteit de nodige kosten voor te schieten. In het kader van het herstelplan wil Smart je (opnieuw) de capaciteit geven om te ondernemen door ervoor te zorgen dat je voor een prestatie kosten kan maken.

Voor prestaties tussen 1 mei en 30 september mag je contact opnemen met je adviesverlener om:
- te vragen om de betaling van een onkostennota terwijl het Beschikbaar van je activiteit 0 is (maar je budget wel volstaat)

- te vragen om een onkostennota vooruit te betalen, nog voor je de kosten zelf hebt gemaakt

Meer info online (in FR): https://view.genial.ly/5ee3716cf319630d74c49084

 

Werkloosheid en uitkeringen

 

Ja, maar dan moet je dat aangeven bij je uitbetalingsinstelling. Aangezien het een tewerkstelling bij een andere werkgever betreft, mag je de inkomsten ervan niet cumuleren met een werkloosheidsuitkering. Zo vermijd je dat je de uitkering achteraf moet terugbetalen.

Je hebt geen recht op een covid-werkloosheidsuitkering:

als je student bent;

als je gepensioneerd bent en ouder dan 65 jaar;

als je voor de maanden maart en april al een klassieke werkloosheidsuitkering ontvangen hebt;

als je voor dezelfde dag via een andere werkgever een covid-werkloosheidsuitkering ontvangt;

als je voor dezelfde dag een loon ontvangt.

Ben je even oud als of ouder dan 65 jaar en ontvang je enkel een overlevingspensioen, dan zal de tijdelijke werkloosheid tijdens de pandemie geen invloed hebben op de betaling van je pensioen. De andere inkomsten of voordelen die je van de federale, gewestelijke of lokale regering ontvangt omwille van de pandemie hebben ook geen impact op je pensioen.

Als je ouder bent dan 65 jaar, is de tijdelijke werkloosheid volgens de werkloosheidsregeling niet cumuleerbaar met het rustpensioen. Concreet betekent dit dat je enkel het rustpensioen zal ontvangen.

Meer info vind je hier: https://www.sfpd.fgov.be/nl/gevolgen-corona

Dit zijn de stappen die je moet ondernemen om aanspraak te maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering:

Als eerste stap (indien dat nog niet gebeurd is) schrijf je je in bij een van de vier bestaande uitbetalingsinstellingen: De HVW (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen – overheidsinstantie) of een van de drie vakbonden (ABVV; ACV; ACLVB). De inschrijving bij de HVW is gratis. Om je aan te sluiten bij een vakbond moet je een (driemaandelijkse) bijdrage betalen.

Je werkt in het kader van festivals en andere evenementen die door de Nationale Veiligheidsraad werden geannuleerd:

Je moet een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA-EVENEMENT indienen voor iedere uitkeringsaanvraag als tijdelijk werkloze die volgt op een periode van volledige werkloosheid én voor ieder evenement. Als je bovendien voor dagen gelegen tussen de dagen van “geannuleerde” tewerkstelling waarvoor je aanspraak maakt op uitkeringen als tijdelijk werkloze, aanspraak maakt op uitkeringen als volledig werkloze, moet je ook een formulier C4 over het einde van de tewerkstelling afleveren.

Zoals in de FAQ van de RVA is vermeld, vind je het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA-EVENEMENT op de site van de uitbetalingsinstellingen.

Voor de artistieke en niet-artistieke contracten:

- Een geschreven bewijs van een nominatieve belofte van een arbeidsovereenkomst, gedateerd voor 15 april (voor de evenementen die gingen plaatsvinden tussen 1 mei en 31 augustus) en gedateerd voor 13 maart (voor de evenementen die gingen plaatsvinden tussen 13 maart en 30 april). Deze belofte van arbeidsovereenkomst moet verplicht de precieze data van de ingeplande prestaties vermelden.

- Een bewijs van annulatie ten gevolge van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad.

Voor de niet-artistieke contracten:

Bovenop de twee bovenvermelde bewijzen, dien je ook het bewijs te leveren dat je voor de referteperiode van 14/03/2019 en 31/08/2019 tewerkgesteld was in het kader van gelijkaardig evenement.

Je werkt in een andere kader:

Je moet enkel het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA aan de uitbetalingsinstelling bezorgen of een onlineaangifte doen:

HVW
ABVV
ACV
ACLVB

De uitkeringsaanvraag moet uiterlijk aan het einde van de 2e maand na de maand waarin de vennoot op tijdelijke werkloosheid wordt gezet, bij het werkloosheidsbureau ingediend zijn.

 

Begeleiding Smart

 

Ja, dat is mogelijk. Als dit op jou van toepassing is, heb je meer gedetailleerde informatie gekregen over de praktische bepalingen van het uitstel. Aarzel echter niet om ons nog vragen te stellen als je meer inlichtingen nodig hebt.

Het uitstel werd automatisch toegepast voor april en mei. Concreet betekent dit dat de twee bedragen voor april en mei niet van het budget van je Activiteit werden afgetrokken en dat je financiering met twee maanden verlengd wordt. Voor de maand juni werd op aanvraag een nieuw uitstel voorgesteld.

Ja, dat is mogelijk. Als dit op jou van toepassing is, zal je meer gedetailleerde informatie krijgen over de praktische bepalingen van het uitstel. Aarzel echter niet om ons nog vragen te stellen als je meer inlichtingen nodig hebt.

Smart heeft een kritisch en didactisch informatie- en communicatieplatform gelanceerd: kronik.smart.coop. Het platform moet het kloppende hart worden van onze gemeenschap en van iedereen die er op de ene of andere solidaire en creatieve manier toe wil bijdragen.

Aarzel zeker niet om contact op te nemen met je contactpersoon bij je partner. Er zijn immers verschillende mogelijkheden:

• uitstel van de datum voor uitvoering van de opdracht

• voorschot van betaling

• betaling van het hele of een deel van het bedrag indien de opdracht niet wordt uitgevoerd

Zodra je over die informatie beschikt, raden we je aan contact op te nemen met je adviesverlener om de facturatie aan te passen en/of indien nodig de overeenkomstwijzigingen voor ondertekening in te dienen.

 

Ziekteverlof